Crynodeb

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio sylwadau gan weithwyr yr effeithir arnynt a'u cynrychiolwyr ar y newidiadau arfaethedig i fuddion y Cydbwyllgor Negodi (JNC).

Mae'r dudalen hon yn cynnwys crynodeb o'r cynigion ynghyd â rhywfaint o gefndir i'r ymgynghoriad hwn.

Mae tudalennau eraill ar y wefan hon yn cynnwys mwy o fanylion am y cynigion. Gallwch hefyd ddefnyddio’r offeryn modelwr i ddeall mwy am sut y gallent effeithio arnoch chi.

I roi eich barn, ewch i'r dudalen Ymateb i gyflwyno'ch ymateb erbyn 5pm ar 24 Tachwedd 2023.

Bydd yr holl ymatebion a gyflwynir yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud a'i weithredu.

Ym mis Mawrth eleni, gofynnodd y Cydbwyllgor Negodi (JNC) i’r ymddiriedolwr brisio buddion, yn amodol ar ganlyniad proses brisio 2023 ac ymgynghoriadau, ar lefelau cyn Ebrill 2022 ar gyfer gwasanaeth o 1 Ebrill 2024.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio sylwadau gan weithwyr yr effeithir arnynt a’u cynrychiolwyr ar y newidiadau posibl hyn i fuddion, a gymeradwywyd gan y JNC fel sail ar gyfer ymgynghoriad statudol.

Yn dilyn argymhelliad gan y JNC ar gyfer newidiadau i fudd-daliadau, a ragwelir ar ôl i'r ymgynghoriad hwn ddod i ben, bydd yr ymddiriedolwr wedyn yn cynnig y newidiadau buddion hynny yn ffurfiol fel diweddariad i reolau'r cynllun.

Cynigir y bydd y trothwy cyflog yn cynyddu o fewn yr ystod o £66,400 i £73,040 o 1 Ebrill 2024.

Byddai’r trothwy cyflog yn parhau i gael ei gynyddu’n flynyddol yn unol â chwyddiant, yn amodol ar gap uwch.

Cynigir y bydd eich cyfradd adeiladu buddion yn rhan buddion diffiniedig y cynllun, yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS, yn cynyddu o 1/85 i 1/75 o gyflog.

Cynigir bod y cap ar gynnydd mewn budd-daliadau a gronnwyd o 1 Ebrill 2022 yn cynyddu i gap uwch nag ar hyn o bryd er mwyn ystyried chwyddiant.

Er nad yw'n destun ymgynghoriad statudol, bydd unrhyw ostyngiad i gyfraniadau cyffredinol sy'n ofynnol gan yr ymddiriedolwr yn cael ei ystyried gan y JNC.

Rhagwelir y bydd y cyfraniadau sydd eu hangen i ariannu newidiadau arfaethedig y JNC i fudd-daliadau yn is na’r rhai sy’n cael eu talu heddiw. Yr ymddiriedolwr fydd yn pennu'r gyfradd gyfrannu gyffredinol sydd ei hangen, unwaith y bydd yr ymgynghoriad Darpariaethau Technegol ag UUK wedi'i gwblhau.

Ar hyn o bryd, mae 20% o'ch cyflog uwchlaw'r trothwy cyflog (8% o'ch cyfraniad uwchlaw'r trothwy cyflog a 12% gan eich cyflogwr) yn cael ei dalu i mewn i'r rhan cyfraniad diffiniedig o'r cynllun, eich Adeiladwr Buddsoddiad USS.

Er y cynigir bod yr 20% o gyflog cyffredinol uwchlaw’r trothwy cyflog i Adeiladwr Buddsoddiad yr USS yn aros yr un fath, bydd y JNC yn cadarnhau, yn ddiweddarach yn y flwyddyn, a fydd y gyfran arfaethedig o gyfraniadau aelodau a chyflogwyr o fewn yr 20% hwnnw’n newid.

I gael rhagor o wybodaeth am becyn newidiadau arfaethedig y JNC, ewch i ‘Cynigion’.

Nawr
Darperir rhybudd o ymgynghori a ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth i weithwyr yr effeithir arnynt, cynrychiolwyr etholedig ac undebau llafur cydnabyddedig.
25 Medi 2023
Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriad.
24 Tachwedd 2023
Dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.
Diwedd Tachwedd i ddechrau Rhagfyr 2023
Bydd yr holl ymatebion a gyflwynir trwy wefan yr ymgynghoriad yn ystod y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud.
Rhagfyr 2023
Penderfyniad y JNC, yn seiliedig ar ganlyniad yr ymgynghoriad. Bydd y sefyllfa derfynol yn cael ei chyfleu i gynrychiolwyr etholedig gweithwyr ac undebau llafur cydnabyddedig cyn gynted â phosibl wedi hynny.
1 Ebrill 2024
Y dyddiad cynharaf posibl y byddai'r newidiadau i fuddiannau yr ymgynghorir arnynt yn cael eu gweithredu.

Ymwadiad perthnasol i'r wefan gyfan: Crynodeb yn unig yw'r wybodaeth, i fod yn arweiniad cyffredinol. Nid yw'n ddogfen gyfreithiol ac nid yw'n esbonio pob sefyllfa neu bosibilrwydd. Mae USS yn cael ei lywodraethu gan weithred ymddiriedolaeth a rheolau ac os oes unrhyw wahaniaeth rhwng y cyhoeddiad hwn a'r weithred ymddiriedolaeth a'r rheolau, yr olaf fydd drechaf.