Modelwr

Mae’r cynigion yn golygu y gallai’r buddion y byddwch yn eu cronni ar ôl 1 Ebrill 2024 newid. Mae sut y gallent newid yn dibynnu ar sawl peth gwahanol, fel eich cyflog nawr ac yn y dyfodol, pan fyddwch yn dewis ymddeol, a ffactorau economaidd megis chwyddiant.

I’ch helpu i weld sut y gallai eich buddion i USS newid o ganlyniad i’r cynigion, mae teclyn wedi’i ddarparu y gallwch ei gyrchu isod.

Sylwer:

  • Yn y rhan fwyaf o achosion, os ydych eisoes yn aelod o'r USS byddwch yn gallu mewngofnodi i'r modelwr – mae angen eich rhif aelod, a'ch cod post neu wlad breswyl dramor i fewngofnodi. Bydd yn cael ei lenwi gyda'ch data sylfaenol USS fel yr oedd ar 31 Mawrth 2023. (Sylwer, ar gyfer nifer fach iawn o aelodau, er enghraifft y rhai nad ydynt wedi derbyn datganiad buddion 2023 neu sy’n aelodau newydd iawn o USS, efallai na fydd yn bosibl mewngofnodi fel hyn, a bydd angen i chi ddilyn y dull gweithredu i rai nad ydynt yn aelodau o USS – gweler isod).
  • Os nad ydych yn aelod o USS, neu os nad ydych wedi derbyn datganiad buddion 2023, mae modelwr ar gael i chi ei ddefnyddio. Bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf ac yna gallwch gael mynediad at y modelwr.

Cost bosibl i chi

Rhagwelir y bydd y cyfraniadau sydd eu hangen i ariannu newidiadau arfaethedig i fudd-daliadau’r JNC yn is na’r rhai sy’n cael eu talu heddiw a byddai’n gweld aelodau a chyflogwyr yn talu llai na’r 9.8% a’r 21.6% yn y drefn honno sy’n cael ei gyfrannu ar hyn o bryd.

Yr ymddiriedolwr fydd yn pennu cyfanswm y gyfradd gyfrannu sydd ei hangen, unwaith y bydd yr ymgynghoriad Darpariaethau Technegol ag UUK wedi'i gwblhau. Yna, gall y JNC benderfynu sut y caiff y gostyngiad gofynnol mewn cyfraniadau ei rannu rhwng aelodau a chyflogwyr.

Hyd nes y gwneir y penderfyniad hwnnw yn ddiweddarach eleni, nid yw’n bosibl dweud beth fydd cyfradd cyfraniad yr aelodau. I’ch helpu i ddeall effaith cyfraddau gwahanol, mae’r tabl isod yn rhoi canllaw bras i’r gost fisol bosibl ar gyfer ystod o gyfraddau gwahanol.

Mae’r costau a ddangosir yn dangos costau rhyddhad treth cyn ac ar ôl cyfraniadau, ac yn cymryd yn ganiataol eich bod yn talu cyfraniadau heb aberthu cyflog. Os byddwch yn cyfrannu drwy aberthu cyflog, bydd y gost i chi yn wahanol. Os hoffech amcangyfrif yr effaith arnoch chi’n bersonol, gallech ddefnyddio cyfrifiannell cyflog clir ar-lein, fel The Salary Calculator.

Canllaw yn unig yw’r tabl hwn at ddibenion yr ymgynghoriad ac nid yw’n rhoi unrhyw hawliau na gwarantau. Dylid ei ddefnyddio dim ond i roi syniad o'r cyfraniadau posibl y gallech eu talu. Dylech gymryd unrhyw gyngor proffesiynol sydd ei angen arnoch i ddeall y newidiadau a gynigir. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol trwy MoneyHelper sy'n dod â thri brand defnyddwyr etifeddol yn un (Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise). Mae MoneyHelper yno i wneud eich dewisiadau arian a phensiwn yn gliriach. Mae'n cynnig arweiniad diduedd sy'n cael ei gefnogi gan y llywodraeth ac sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio. Mae MoneyHelper ar gael yn moneyhelper.org.uk. Efallai y codir ffi arnoch am unrhyw gyngor a gewch.

Cyfraniadau Aelod Misol (ôl-dreth)
CyflogCyfradd Gyfredol (9.8%)9%8%7%6%
£5,000 £41 (£41) £38 (£38) £33 (£33) £29 (£29) £25 (£25)
£10,000£82 (£82) £75 (£75) £67 (£67) £58 (£58) £50 (£50)
£15,000£123 (£98) £113 (£90) £100 (£80) £88 (£70) £75 (£60)
£20,000£163 (£131)£150 (£120)£133 (£107)£117 (£93) £100 (£80)
£25,000£204 (£163)£188 (£150)£167 (£133)£146 (£117)£125 (£100)
£30,000£245 (£196)£225 (£180)£200 (£160)£175 (£140)£150 (£120)
£35,000£286 (£229)£263 (£210)£233 (£187)£204 (£163)£175 (£140)
£40,000£327 (£261)£300 (£240)£267 (£213)£233 (£187)£200 (£160)
£45,000£368 (£294)£338 (£270)£300 (£240)£263 (£210)£225 (£180)
£50,000£408 (£327)£375 (£300)£333 (£267)£292 (£233)£250 (£200)
£55,000£449 (£281)£413 (£251)£367 (£220)£321 (£193)£275 (£165)
£60,000£490 (£294)£450 (£270)£400 (£240)£350 (£210)£300 (£180)
£65,000£531 (£319)£488 (£293)£433 (£260)£379 (£228)£325 (£195)
£70,000£572 (£343)£525 (£315)£467 (£280)£408 (£245)£350 (£210)
£75,000£613 (£368)£563 (£338)£500 (£300)£438 (£263)£375 (£225)

Nodiadau:

  • Mae'r ffigurau'n rhagdybio bod cyfraniadau misol yn cael eu talu heb aberthu cyflog
  • Mae’r ffigurau’n seiliedig ar y gyfundrefn dreth sy’n berthnasol i Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, bydd ffigurau ar gyfer cyfraniadau aelodau yn yr Alban yn amrywio yn unol â’i threfn drethi
  • Mae ffigurau hefyd yn rhagdybio nad oes unrhyw incwm o ffynonellau eraill yn berthnasol (a fyddai fel arall yn effeithio ar gymhwyso bandiau treth)
  • Mae’r gostyngiad sydyn yng nghost cyfraniadau ôl-dreth rhwng £50k a £55k i’w briodoli i leoliad y bandiau treth – mae rhyddhad treth o 20% neu lai yn berthnasol i gyfraniadau a wneir o gyflogau hyd at £50,279 (£12,579 lwfans personol, a mwy y £37,700 o fewn y band treth safonol 20%), ar gyfer cyfraniadau dros £50,279, gostyngiad treth yn cynyddu o 20% i 40%.
  • Mae cyfraddau cyfraniadau aelodau yn ddangosol, ac amcangyfrifon yw’r holl ffigurau. Ni chaiff cyfraddau cyfraniadau aelodau eu cadarnhau tan ar ôl i'r penderfyniadau terfynol gael eu gwneud ar gyfraniadau a/neu fuddion yn dilyn diwedd yr ymgynghoriad. Amcangyfrif yn unig yw'r holl ffigurau ac nid ydynt yn ystyried amgylchiadau unigol.

Mewngofnodwch i'r modelwr