Y Cynigion

Yn ei gyfarfod ym mis Mai 2023, cytunodd y JNC i ymgynghori ar wella’r buddion y mae aelodau’n eu cronni i adlewyrchu’r sefyllfa gyllido well a’r rhagolygon buddsoddi a ragwelir ar gyfer y cynllun, yn amodol ar ganlyniad prisiad 2023. Byddai hyn, i bob pwrpas, yn gweld ailgyflwyno’r strwythur buddion a oedd yn bodoli cyn Ebrill 2022 ar gyfer gwasanaeth o 1 Ebrill 2024.

Gallwch ddarganfod mwy am y gwelliant posibl i'ch buddion trwy ddefnyddio'r modelwr.

Mae’r trothwy cyflog yn pennu lefel uchaf ar swm y cyflog a ddefnyddir i gyfrifo buddion yn y rhan buddion diffiniedig o’r cynllun, yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS. Y trothwy cyflog presennol yw £41,004. Y cynnig yw cynyddu’r trothwy cyflog i’r ystod o £66,400 i £73,040 (bydd lefel y trothwy’n hysbys ar ôl i ddata CPI mis Medi gael ei gyhoeddi ganol mis Hydref 2023) o 1 Ebrill 2024 ymlaen.

Mae hyn yn golygu y byddech yn cronni buddion yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn seiliedig ar eich cyflog hyd at y trothwy newydd hwnnw o 1 Ebrill 2024. Byddai’r newid hwn yn golygu y byddai aelodau sy’n ennill mwy na’r trothwy cyflog presennol yn dechrau cronni mwy o fuddion diffiniedig yn Adeiladwr Incwm Ymddeol yr USS o 1 Ebrill 2024 a llai yn yr Adeiladwr Buddsoddiad USS, sef rhan cyfraniad diffiniedig y cynllun.

Byddai’r trothwy cyflog yn parhau i gael ei gynyddu’n flynyddol yn unol â chwyddiant, yn amodol ar gap. Cynigir y byddai’r cap yn cael ei newid o 2.5% (i’w gymhwyso o 1 Ebrill 2026 i fuddion a gronnwyd o 1 Ebrill 2022) i uchafswm o 10% gyda’r codiadau’n berthnasol fel a ganlyn:

  • Lle mae chwyddiant (CPI ar hyn o bryd) yn 5% neu lai, byddai cyfatebiad i’r cynnydd.
  • Lle mae CPI yn fwy na 5% ond yn llai na 15%, byddai'r cynnydd yn 5% ynghyd â hanner y cynnydd canrannol dros 5%.
  • Lle mae CPI yn 15% neu fwy, y cynnydd a gymhwysir fyddai 10%.

Bydd eich cyfradd adeiladu buddion yn rhan buddion diffiniedig y cynllun, yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS, yn cynyddu.

Ar hyn o bryd, mae aelodau yn cael 1/85 o gyflog (hyd at y trothwy cyflog) mewn pensiwn buddion diffiniedig bob blwyddyn a 3/85 o gyflog fel cyfandaliad ar ymddeoliad. Cynigir cynyddu hyn i 1/75 o gyflog ar gyfer pensiwn a 3/75 o gyflog am y cyfandaliad yn y drefn honno. Byddai’n dod i rym o 1 Ebrill 2024.

Byddai buddion y dyfodol y byddwch yn eu cronni yn yr Adeiladwr Incwm Ymddeol USS yn cynyddu bob blwyddyn cyn ac ar ôl i chi ymddeol yn unol â chwyddiant ond yn amodol ar uchafswm cynnydd uwch o 10% yn hytrach na’r uchafswm presennol o 2.5% (i’w gymhwyso o 1 Ebrill 2026 i fuddion a gronnwyd o 1 Ebrill 2022), gyda’r codiadau’n berthnasol fel a ganlyn:

  • Lle mae chwyddiant (CPI ar hyn o bryd) yn 5% neu lai, byddai cyfatebiad i’r cynnydd.
  • Lle mae CPI yn fwy na 5% ond yn llai na 15%, byddai'r cynnydd yn 5% ynghyd â hanner y cynnydd canrannol dros 5%.
  • Lle mae CPI yn 15% neu fwy, y cynnydd a gymhwysir fyddai 10%.

Er nad yw'n destun ymgynghoriad statudol, bydd unrhyw ostyngiad gofynnol i gyfraniadau cyffredinol sy'n ofynnol gan yr ymddiriedolwr yn cael ei ystyried gan y JNC.

Rhagwelir y bydd y cyfraniadau sydd eu hangen i ariannu newidiadau arfaethedig i fudd-daliadau’r JNC yn is na’r rhai sy’n cael eu talu heddiw a byddai’n gweld aelodau a chyflogwyr yn talu llai na’r 9.8% a’r 21.6% yn y drefn honno sy’n cael ei gyfrannu ar hyn o bryd.

Yr ymddiriedolwr fydd yn pennu'r gyfradd gyfrannu sydd ei hangen, unwaith y bydd yr ymgynghoriad Darpariaethau Technegol ag UUK wedi'i gwblhau. Yna, bydd y JNC yn penderfynu sut y caiff y gostyngiad gofynnol mewn cyfraniadau cyffredinol ei rannu rhwng aelodau a chyflogwyr. Os na fydd y JNC yn dod i benderfyniad ar sut y caiff cyfraniadau eu rhannu, bydd y rheol rhannu costau diofyn yn cael ei gweithredu. Byddai hyn yn gweld gostyngiad mewn cyfraniadau yn cael eu rhannu rhwng aelodau a chyflogwyr ar sail 35:65.

Ar hyn o bryd, mae 20% o'ch cyflog uwchlaw'r trothwy cyflog (8% o'ch cyfraniad uwchlaw'r trothwy cyflog a 12% gan eich cyflogwr) yn cael ei dalu i mewn i'r rhan cyfraniad diffiniedig o'r cynllun, eich Adeiladwr Buddsoddiad USS.

Er y cynigir bod yr 20% o gyflog cyffredinol uwchlaw’r trothwy cyflog i Adeiladwr Buddsoddiad yr USS yn aros yr un fath, bydd y JNC yn cadarnhau, yn ddiweddarach yn y flwyddyn, a fydd y gyfran arfaethedig o gyfraniadau aelodau a chyflogwyr o fewn yr 20% hwnnw’n newid.

Bydd yr Adeiladwr Buddsoddi USS yn parhau i fod ar gael i aelodau sydd am wneud cyfraniadau ychwanegol neu drosglwyddo cynilion i’r USS, p’un a ydynt yn ennill mwy na’r trothwy cyflog ai peidio.

Byddai buddion marwolaeth mewn gwasanaeth aelodau yn parhau i gael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r un egwyddorion ag ar hyn o bryd, a all gynnwys cyfandaliad o leiaf deirgwaith cyflog a phensiynau priod/partner sifil/dibynyddion.

Byddai buddion ymddeoliad oherwydd afiechyd hefyd yn parhau i gael eu cyfrifo ar yr un sail ag ar hyn o bryd (er sylwch fod eu cyfrifiad yn seiliedig ar y buddion sy’n daladwy ar y dyddiad ymddeol), a allai ddarparu cyfandaliad a phensiwn pan fo aelod yn mynd yn sâl a gorfod rhoi'r gorau i waith.

Nid oes unrhyw newidiadau yn cael eu cynnig i oedran ymddeol arferol y cynllun sef 66 oed ar hyn o bryd. (Mae hyn yn cyd-fynd ag oedran Pensiwn y Wladwriaeth, felly bydd yn cynyddu yn y dyfodol wrth i oedran Pensiwn y Wladwriaeth gynyddu).

Gallwch ddarganfod mwy am fuddion USS trwy fynd i uss.co.uk a dewis "Ar gyfer aelodau".

Mae holl fuddion yr USS sydd eisoes wedi'u cronni gan aelodau yn ddiogel ac wedi'u diogelu gan y gyfraith a rheolau'r cynllun.